Súhlas
Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba registrovaná alebo prihlásená na portáli www.silahlasu.sk týmto dáva súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov v dole uvedenom rozsahu.

Prevádzkovateľ: 
Róbert Oravec – Business, so sídlom na Bernolákova 2082/17, Topoľčany, Slovenská republika. Zapísané v registry Okresného úradu Topoľčany. Číslo živnostenského registra: 470-19151. IČO: 50 757 300, DIČ: 1122599852.

Účel poskytnutia údajov: Registrácia na Silhlasu.sk a vytvorenie osobného profilu zo strany dotknutej osoby s cieľom kontaktovania a interakcie s inými osobami, ktoré si na sociálnej sieti vytvorili profil. Sociálnou sieťou sa rozumie portál 
www.silahlasu.sk.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Meno a priezvisko
E-mail a telefónne číslo
IP adresa


Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov po dobu trvanie platnej registrácie na portáli 
www.silahlasu.sk, pričom zrušenie registrácie na portáli www.silahlasu.sk sa považuje za odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vzhľadom na účel a charakter sociálnej siete 
www.silahlasu.sk dotknutá osoba súhlasi s tým, že osobné údaje, ktoré pri registrácii dotknutá osoba označí ako ,,verejné“, prípadne údaje ktoré o sebe uvedie pri registrácii dotknutá osoba dobrovoľne, budú sprístupnené iným registrovaným osobám na portáli www.silahlasu.sk. Prevádzkovateľ spracúva aj osobné údaje, ktoré označí dotknutá osoba ako ,,súkromné“, pričom tieto údaje nie sú sprístupnené tretím osobám. IP adresa počítača a časy prístupov dotknutej osobe sa nepovažujú za súkromné údaje.

Dotknutá osoba súhlasí so zasielaním marketingových správ za účelom ponuky predaja tovaru alebo služieb, prípadne za účelom zasielania informácií a noviniek na portáli www.silahlasu.sk.

Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov a ich účele v informačnom systéme prevádzkovateľa. Dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne,

 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne. Dotknutá osoba má právo až do vykonania opravy na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 6. odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a výmaz osobných údajov. Právo na výmaz môže dotknutá osoba uplatniť len v prípade, ak to stanovuje zákon alebo nariadenie EÚ (napr. ak zanikol pôvodný účel spracúvania osobných údajov, ak bolo spracúvanie osobných údajov nezákonné alebo ak je výmaz osobných údajov potrebný pre splnenie zákonnej povinnosti). Dotknutá osoba nemá právo na výmaz osobných údajov, ak to zákon prevádzkovateľovi zakazuje,

 7. prenos osobných údajov. Dotknutá osoba má právo preniesť na základe písomnej žiadosti spracúvané osobné údaje k inému prevádzkovateľovi.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

2) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

 2. využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

3) Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4) Dotknutá osoba má právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

5) Dotknutá osoba má právo na náhradu škody, ktoré môže dotknutá osoba uplatniť, ak jej vznikne v súvislosti s porušením povinnosti prevádzkovateľa majetková alebo nemajetková ujma. Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa na súd v prípade uplatňovania si práv z titulu náhrady škody.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba.

V prípade, ak má dotknutá osoba záujem realizovať svoje vyššie uvedené práva vo vzťahu k Prevádzkovateľovi, môže dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese sídla, na maile: 
info@silahlasu.sk, alebo telefonicky: +421 915 112 232.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

SILAHLASU.SK


Všeobecné podmienky registrácie na portáli SILAHLASU.SK

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky registrácie na portáli www.silahlasu.sk (ďalej len „Portál“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov pri poskytovaní a využívaní Služieb na Portáli (ďalej len „Podmienky“).

 2. Prevádzkovateľom a poskytovateľom Služieb na Portáli je Róbert Oravec – Business, so sídlom na Bernolákova 2082/17, Topoľčany, Slovenská republika. Zapísané v registry Okresného úradu Topoľčany. Číslo živnostenského registra: 470-19151. IČO: 50 757 300, DIČ: 1122599852. Adresa elektronickej pošty info@silahlasu.sk, tel. 0915 112 232.

 3. Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, pričom sú jednotlivým používateľom poskytované bezplatne, a to na komerčné aj nekomerčné účely, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach Prevádzkovateľa uvedené inak (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).

 4. Používateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje a prihlasuje na portáli Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“)..

II. Základné podmienky využívania Služieb

 1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky.

 2. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné riziko, čím Používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto Službách vystavení rôznym obsahom, ktoré môžu byť pre niektorých Používateľov nevhodné, neslušné alebo urážajúce.

 3. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“ alebo aj „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb. V prípade, ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“ alebo „AZ“) udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu je obmedzená dobou trvania registrácie na portáli Prevádzkovateľa. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z Portálu.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

 1. Prevádzkovateľ pred registráciou na Portáli poučí Používateľa o jeho právach a povinostiach v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a taktiež si vyžiada súhlas so spracovaním osobných údajov Používateľa.

 2. V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov svojich portálov niektoré informácie ako sú napr. IP adresy, cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. Prevádzkovateľ využíva súbory cookies za účelom skvalitnenia svojich Služieb. V prípade, ak si Používateľ neželá používať súbory cookies je potrebná konfigurácia prehliadača Používateľa, tak aby všetky súbory cookies vymazával z pevného disku počítača Používateľa, resp. aby prehliadač blokoval súbory cookies alebo aby Používateľa upozorňoval na uloženie súborov cookies.

IV. Registrácia a prihlásenie Používateľa

 1. Využívanie Služieb Portálu je podmienené registráciou Používateľa.

 2. Informácie, ktoré Používateľ vyplní na Portáli v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj v profile Používateľa bez zbytočného odkladu.

 3. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť registrácia Používateľa Prevádzkovateľom zrušená.

 4. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po registrácii na portáli.

 5. Používateľ sa prihlasuje do Používateľského konta prostredníctvom Používateľského mena a hesla.

 6. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovavánie hesla k svojmu Používateľskému kontu. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského konta.

 7. Prevádzkovateľ neúčtuje Používateľovi žiadne poplatky spojené s diaľkovou komunikáciou.

V. Zrušenie registrácie

 1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže jeho Používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami zrušiť alebo zamedziť prístup Používateľovi, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Používateľovi prístup na Portál alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa (inzeráty, hodnotenia, a pod.) zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania práv Poskytovateľa alebo iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

VI. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecnou morálkou, najmä nesmie žiadnym spôsobom:

 1. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na Portáli ostatným Používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných Používateľov.

 2. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Portál len také Príspevky, ku ktorých obsahu má autorské práva resp. súhlas autora na ich použitie.

 3. Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 4. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na Portál ako iný Používateľ a ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na Portáli propagovať Služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

 5. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa alebo Tretej osoby bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

 1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať Používateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov.

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so Službami poskytovanými na Portáli okrem povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, Podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.

 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov Používateľov na Portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť obsah alebo Príspevky Používateľa, obmedziť alebo zamedziť prístup ostatných Používateľov k obsahu alebo Príspevkom Používateľa, pokiaľ je takýto obsah alebo Príspevky vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky.

 3. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.

 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

 5. Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a používania Služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

X. Spoplatnené služby

 1. Používateľ má možnosť využiť na Portáli aj spoplatnené služby (ďalej len ,,Spoplatnené služby“). O skutočnosti, či sa jedná v konkrétnych prípadoch o Spoplatnenú službu informuje Prevádzkovateľ na Portáli Používateľa výslovne pred objednaním Spoplatnenej služby.

 2. Používateľ si môže objednať Spoplatnenú službu na Portáli v osobitnej sekcii, a to vyplnením objednávkového formulára. Objednávateľ je povinný vyplniť v objednávkovom formulári všetky požadované údaje. Objednávkový formulár obsahuje informácie o cene Spoplatnenej služby, spôsobe úhrady ceny Spoplatnenej služby (vrátane platobných podmienok) a dĺžke trvania Spoplatnenej služby.

 3. Predmetom Spoplatnenej služby je zabezpečenie propagácie príspevkov Používateľa na Portáli.

 4. Používateľ má možnosť zvoliť si v objednávkovom formulári dlžku trvania Spoplatnenej služby.

 5. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom vzniká dňom odoslania objednávky Používateľa.

 6. Prevádzkovateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu dodať Používateľovi Spoplatnenú službu až po úplnom zaplatení ceny Spoplatnenej služby. Zaplatením ceny sa rozumie jej pripísanie na účet Prevádzkovateľa.

 7. Cenu za Spoplatnenú službu je možné uhradiť priamo na Portáli prostredníctvom brány GoPay. Po zaplatení ceny za Spoplatnenú službu Prevádzkovateľ doručí Používateľovi daňový doklad.

 8. V cene Spoplatnenej služby sú zahrnuté všetky náklady Prevádzkovateľa spojené s poskytovaním Spoplatnenej služby a taktiež daň z pridanej hodnoty.

 9. Za dodanie resp. úplné poskytnutie Spoplatnenej služby sa považuje moment, kedy bola Spoplatnená služba Používateľovi aktivovaná. Používateľ odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s poskytovaním služby a zároveň vyjadrením tohto súhlasu berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 10. V prípade, ak je Používateľovi deaktivované používateľské konto z dôvodu porušenia jeho povinností v zmysle týchto Podmienok, nemá Používateľ právo na náhradné plnenie Spoplatnenej služby, ak Prevádzkovateľ nerozhodne inak.

 11. Na Spoplatnené služby sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia týchto Podmienok.

XI. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva Služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.

 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.

 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Portáli, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

XII. Reklamačný poriadok a sťažnosti

 1. V prípade sťažností alebo reklamácii súvisiacich so Službami sa Používateľ obráti na Prevádzkovateľa na maile : info@silahlasu.sk

 2. Prevádzkovateľ rozhodne o vybavení sťažnosti alebo reklamácie bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 pracovných dní.

 3. Prevádzkovateľ je povinný Používateľovi prijatie a vybavenie sťažnosti alebo reklamácie písomne potvrdiť.

 4. Prevádzkovateľ je povinný každú sťažnosť alebo reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave. V prípade, ak ide o opodstatnenú sťažnosť alebo reklamáciu ohľadne Spoplatnenej služby, poskytne Prevádzkovateľ Používateľovi primeranú zľavu z ceny Spoplatnenej služby alebo poskytne Používateľovi ďalšiu Spoplatnenú službu zdarma, ak s tým Používateľ súhlasí.

 5. Neopodstatnenú sťažnosť alebo reklamáciu Prevádzkovateľ zamietne.

XIII. Riešenie sporov

 1. Spory vzniknuté z titulu registrácie na Portáli alebo využívania Služieb riešia strany primárne dohodou na mailovej adrese: info@silahlasu.sk

 2. V prípade, ak strany nevyriešia spor dohodou, je na riešenie sporu príslušný všeobecný súd.

.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami sa primerane aplikujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Podmienky ako aj bez ich súhlasu Používateľa.

 3. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.

01.05.2020

SILAHLASU